Header Background
Top Horizontal Bar
Cart Background
Categories Title Background
Categories Background
Categories Border Color

dofinansowanie

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Mora Polska Sp. z o.o..

Termin składania ofert:
27.02.2018 r.

Dokumentacja zamówienia:
1)      Zapytanie ofertowe,

== > Dokumentacja do pobrania < ==