Header Background
Top Horizontal Bar
Cart Background
Categories Title Background
Categories Background
Categories Border Color

§ 1

WARUNKI OGÓLNE

 1. Serwis nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Zakupów może dokonać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wypełni formularz rejestracyjny w sposób kompletny (wszystkie pola formularza rejestracyjnego).
 2. Właścicielem serwisu www.sklep.mora.com.pl jest Mora Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Mora Polska lub sprzedawcą) z siedzibą przy ul. Wilczak 45/47 w Poznaniu, kod pocztowy: 61-623. Nip: 781-10-08-447, regon: 630328997 , KRS 0000199086 Sąd Rejonowy w Poznaniu, kapitał zakładowy 2.245.000 zł. Dane kontaktowe: telefon 61 855-23-50, pn-pt: 8.00-16.00; e-mail: biuro@mora.com.pl
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno klientów jak i sprzedawcy.
 4. Sprzedawcą produktów oferowanych w serwisie jest Właściciel serwisu lub firma wskazana w opisie danego produktu. Jeśli w opisie produktu nie określono innego sprzedawcy, jest nim Właściciel serwisu (firma Mora Polska Sp. z o.o.).
 5. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich sprzedawców, oferujących produkty w serwisie.
 6. Podane w serwisie ceny towarów są cenami brutto w złotych polskich.
 7. Towary oferowane w sklepie są nowe i wolne od wad. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie towarów wolnych od wad.
 8. Klienci zobowiązują się do nienaruszania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, wzorów użytkowych oraz przemysłowych, znaków towarowych, patentów. Użytkownikom serwisu nie wolno kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody ich właścicieli.
 9. Za wszystkie zakupione w serwisie towary sprzedawca wystawia fakturę VAT lub paragon.
 10. Złożenie zamówienia w serwisie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne i nie będą przez Właściciela serwisu udostępniane żadnym innym podmiotom - z wyłączeniem sprzedawcy oferującego w serwisie zamawiany przez kupującego produkt. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy danych.

§ 2

REJESTRACJA, SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem składania zamówień w serwisie jest dokonanie rejestracji, poprzez prawidłowe wypełnienie umieszczonego na stronach internetowych www.sklep.mora.com.pl formularza.
 2. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna ze zgodą na wykorzystanie swoich danych w celu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży przez Właściciela serwisu oraz przez sprzedawcę, o ile jest nim inny podmiot. Dane osobowe Klienta mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych przez Właściciela serwisu wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Klienta, co możliwe jest zarówno w momencie dokonywania rejestracji, jak i w późniejszym czasie.
 3. Przebieg składania zamówienia
  • klient wybiera towary przez dodanie ich do koszyka
  • klient wypełnienia formularz danych: formularz rejestracyjny / logowania, formularz dostawy
  • klient wybiera formę dostawy i płatności
  • klient zatwierdza zamówienie przez kliknięcie przycisku o znaczeniu „potwierdzam zamówienie” zostaje wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail klienta mailowe lub telefoniczne potwierdzenie zamówienia; zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia.
 4. Zawartość witryny internetowej www.sklep.mora.com.pl pełni rolę informacji handlowej i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie (wysłanie) zamówienia przez klienta nie oznacza zawarcia umowy a jedynie złożenie oferty kupna wybranych produktów.
 5. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 6. Po zweryfikowaniu złożonego zamówienia:
  • na podany przez klienta adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie zamówienia, oznaczające jego akceptację, lub:
  • w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających natychmiastową realizację zamówienia, klient zostanie poinformowany o zaistniałych okolicznościach; w takim przypadku dalsza realizacja zamówienia uzależniona będzie od indywidualnych ustaleń dokonanych z kupującym.
 7. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do klienta zawiera:
  • dane sprzedawcy, m.in. Adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
  • opis produktu ( np. Ilość, kolor, model)
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
  • cenę zamówienia , t.j. Cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
  • sposób płatności
  • informację o prawie odstąpienia od umowy
 8. Za wiążącą ofertę cenową uznaje się cenę podaną w przesłanym do kupującego potwierdzeniu zamówienia.
 9. Jeżeli koszty przesyłki nie mogą być, w chwili składania zamówienia, automatycznie ustalone przez system informatyczny (np. dla przesyłek o wadze dla których koszt wysyłki uzależniony jest od wagi), koszt ten określany jest w przesłanym potwierdzeniu zamówienia. W takim przypadku dalsza realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do chwili otrzymania od kupującego akceptacji podanych kosztów przesyłki (potwierdzenia zamówieni.
 10. Realizacja zamówienia w przypadku towarów dostępnych w chwili składania zamówienia:
  • w przypadku wyboru sposobu zapłaty przelewem z góry, sprzedawca wystawia kupującemu fakturę pro-forma, określającą kwotę do zapłaty; po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany
  w przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem, wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany
 11. jeśli wymagają tego specyficzny charakter produktu lub inne względy szczególne, realizacja zamówienia w każdym przypadku może zostać uzależniona od akceptacji potwierdzenia zamówienia (faktury pro-form przez kupującego; w takich przypadkach kupujący zostanie poinformowany o konieczności zaakceptowania otrzymanego potwierdzenia.
 12. Realizacja zamówienia w przypadku towarów niedostępnych w chwili składania zamówienia:
  • po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, sprzedawca wysyła do kupującego fakturę pro-forma, określającą kwotę zaliczki do zapłaty; w przypadku nie wpłacenia zaliczki we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane
  • w chwili, gdy transakcja może zostać sfinalizowana, sprzedawca informuje o tym kupującego
  • w przypadku wyboru sposobu zapłaty (pozostałej kwoty) przelewem z góry, sprzedawca wystawia kupującemu fakturę pro-forma, określającą kwotę pozostałą do zapłaty; po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany
  • w przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem, wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany; kwota pobrania pomniejszona jest o wysokość pobranej uprzednio zaliczki.
 13. Jeśli kupujący składa zamówienie zarówno na towary w danej chwili dostępne, jak na towary niedostępne, ma możliwość wyboru sposobu wysyłki - jednorazowo w chwili, kiedy zrealizowanie całego zamówienia będzie możliwe, lub wysyłek częściowych. W przypadku wysyłek częściowych kupujący pokrywa koszty wszystkich zrealizowanych przesyłek.
 14. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji gdyby zrealizowanie zamówienia stało się niemożliwe z winy sprzedawcy, lub rezygnacja kupującego wynika z powodu co najmniej dwukrotnego wydłużenia czasu dostawy towaru, ponad czas dostawy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 15. Podany w serwisie termin dostawy towarów niedostępnych w chwili składania zamówienia jest jedynie terminem orientacyjnym. W szczególności mniejsze niż dwukrotne opóźnienie terminu realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do rezygnacji z zamówienia, z zachowaniem prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki.
 16. Jeśli zakup towarów uzależniony jest od posiadania zezwolenia lub dozwolony jest wyłącznie dla określonych pomiotów (np. osób prowadzących działalność gospodarczą) warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie sprzedawcy odpowiedniego zezwolenia, dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej etc. Dostarczenie wymaganych dokumentów jest warunkiem wystawienia faktury pro-forma lub dokumentu sprzedaży a ich niedostarczenie skutkuje anulowaniem zamówienia. Dokumenty mogą być przesłane faxem lub e-mailem, o ile przepisy prawne nie wymagają przestawienia ich oryginałów lub potwierdzonych kopii.
 17. Sprzedawca zobowiązuje się dokonania wysyłki towaru bez zbędnej zwłoki, od zaistnienia okoliczności stanowiących, wg postanowień niniejszego regulaminu, ostateczny warunek zrealizowania zamówienia.
 18. Za moment zawarcia umowy kupna - sprzedaży uznaje się:
  • zaksięgowanie na rachunku sprzedawcy zapłaty za towar - w przypadku zapłaty z góry za towar dostępny w chwili składania zamówienia
  • wystawienie dokumentu sprzedaży - w przypadku zapłaty przy odbiorze za towar dostępny w chwili składania zamówienia
  • zaksięgowanie na rachunku sprzedawcy wpłaty zaliczki za towar - w przypadku zamówienia towaru niedostępnego w chwili składania zamówienia
 19. Zarówno sprzedawcy jak i kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zamówienia na warunkach określonych przez obowiązujące prawo.

§ 3

CENY PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Za zamówiony towar można zapłacić:
  • gotówką – przy osobistym odbiorze towaru z magazynu sprzedawcy
  • gotówką – przy dostawie (tzw. Pobranie)
  • przelewem bankowym – przedpłata na konto bankowe sprzedawcy,

  Uwaga! W każdym przypadku zalecamy wybór przesyłek ubezpieczonych. Prosimy pamiętać, iż w przypadku zagubienia lub zniszczenia przesyłki nie ubezpieczonej, ryzyko z tym związane leży po stronie kupującego!!!
 2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia oraz mailu potwierdzającym zamówienie i zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek vat oraz koszty gospodarowania odpadami (są cenami brutto).
 4. Cena podana przy każdym towarze przed „włożeniem towaru do koszyka” nie zawiera kosztu dostawy, opłaty za pobraniową formę płatności, ani marży i/lub innych opłat pobieranych przez operatora systemu ratalnego, czy innych ewentualnych kosztów dodatkowych, np. Za dodatkowe opakowanie.
 5. Ostateczną ceną zamówienia, która jest wiążąca dla sklepu i klienta jest cena podana na stronie sklepu widoczna przed złożeniem zamówienia przez klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 6. Pełna informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności itp.) Podana jest do wiadomości kupującego przed wyborem opcji „potwierdzam zamówienie” a następnie potwierdzana jest w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez klienta.
 7. Dostawa

 8. Klient ma do dyspozycji następujące rodzaje dostawy:

  » przesyłka Poczta Polska

  » przesyłka kurierska

  » odbiór osobisty

 9. Przesyłki realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
 11. Dostawy realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie odbywają się.
 12. Koszty dostawy zamówionego towaru każdorazowo podawane są podczas składania zamówienia przez klienta w sklepie internetowym.
 13. W dniu wysłania towaru do klienta przesyłana jest na adres e-mail klienta wiadomość potwierdzająca wysłanie towaru, zawierająca informację o nazwie przewoźnika i numerze listu przewozowego.
 14. Po odbiorze przesyłki klient ma prawo sprawdzić towar i żądać od dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, także niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji ani skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 15. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym konsument go otrzyma, chyba że konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez sprzedawcę.
 16. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy kurierskiej.
 17. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura vat.
 18. W przypadku wystawienia faktury vat, klient upoważnia sprzedawcę do wystawienia faktury vat bez podpisu odbiorcy.
 19. Termin dostawy wynosi 30 dni, chyba że inny termin został ustalony z klientem indywidualnie. W razie nie zrealizowania dostawy w terminie 30 dni, konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli w nowym terminie towar nadal nie zostanie wydany, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

Terminy doręczenia przesyłek określają wewnętrzne regulaminy Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.

§4

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary oferowane w serwisie www.sklep.mora.com.pl objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy. O ile w opisie towaru nie określono inaczej, okres gwarancji wynosi 12 m-cy od daty wystawienia karty gwarancyjnej lub dokumentu sprzedaży (jeśli nie wystawiono karty gwarancyjnej).
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna wraz z dokumentem sprzedaży lub sam dokument sprzedaży - jeżeli do zakupionego produktu nie dołączono karty gwarancyjnej.
 3. W przypadku reklamacji należy kontktować się z serwisem wskazanym w karcie gwarancyjnej, a jeśli karta nie została wydana - ze sprzedawcą.
 4. Do postępowania w sprawach gwarancji i reklamacji a także sprzedaży konsumenckiej i rękojmi stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Produkty posiadające wady fabrycznie są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia wady w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki oraz zwrotu wadliwego towaru. Koszty wysyłki wymienionego towaru pokrywa sprzedawca. W przypadku braku możliwości wymiany na nowy produkt, sprzedawca zwróci nabywcy równowartość pieniężną zakupionego towaru. Poniesione przez kupującego koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić towar w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej i - w razie jego uszkodzenia - sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu jest koniecznym warunkiem dochodzenia roszczeń w razie uszkodzenia towaru podczas transportu. Reklamacje nie spełniające tego wymagania nie zostaną uwzględnione.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonych od dnia wydania rzeczy, pod warunkiem, że to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 8. Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie nie odebrania przesyłek wysłanych za pobraniem.

§ 5

BIULETYN

 1. Osobom zainteresowanym serwis wysyła pocztą elektroniczną biuletyny informujące o bieżących wydarzeniach w serwisie, aktualnej ofercie itp. Dokonanie subskrypcji biuletynu - poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się w serwisie www.sklep.mora.com.pl - jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Osoby, które dokonały subskrypcji biuletynu w każdej chwili mogą z niej zrezygnować.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia umieszczone w serwisie mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału. W niektórych przypadkach zamiast zdjęcia danego produktu może też zostać umieszczone zdjęcie produktu podobnego - zawsze w takim przypadku wraz ze zdjęciem zostanie umieszczona informacja o tym fakcie.
 2. Właściciel serwisu zapewnia, ze dołożył wszelkich starań, aby prezentowane w serwisie informacje były prawdziwe i aktualne, co jednak nie wyklucza możliwości pojawienia się błędów. Z tego powodu ewentualne, błędne informacje umieszczone w serwisie nie mogą stanowić podstawy do roszczenia dostarczenia produktu zgodnego z przedstawioną, błędną specyfikacją. Jeśli zakupiony produkt nie posiada cech, o których zapewniał sprzedawca (serwis) nabywcy przysługuje prawo domagania się zwrotu pieniędzy lub - za zgodą sprzedawcy - wymiany na inny produkt. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do właściwości produktu należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z pracownikiem serwisu.
 3. Specyfikacje towarów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wejście w życie i zmiany regulaminu sklepu internetowego www.sklep.mora.com.pl - wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu.
 5. Wszelkie zmiany w regulaminie zostaną udostępnione Klientom poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiany w regulaminie nie wpłyną na prawa nabyte Klientów korzystających ze Sklepu przed terminem wejścia w życie zmodyfikowanego regulaminu.
 6. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

 1. Zapewniamy naszym klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych
 2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
 3. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
 4. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 5. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczk. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
 6. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
 7. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.
 8. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@mora.com.pl bądź telefonicznie pod numerem 61 855-23-50